คอนเซปต์ + เครือข่าย เร่งโตธุรกิจเพื่อสังคม
Post date : 2016-04-23 10:48:30

Business Symphony, กรุงเทพธุรกิจ (20 มีนาคม 2559)

โดย วันเพ็ญ แก้วสกุล


J1DX2648

ธุรกิจที่มุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว จนลืมเหลียวมองคนรอบข้างเป็นเส้นทางการทำธุรกิจที่อยู่ได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมวันนี้และในอนาคต คนส่วนใหญ่เริ่มมองหาธุรกิจที่มีน้ำใจ รักและใส่ใจผู้อื่น ควบคู่กับการทำธุรกิจ หากธุรกิจใดเข้าข่ายลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่ลูกค้าจะเปิดใจกว้าง รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

นั่นก็เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจแบบ Social Business Venture หรือธุรกิจเพื่อสังคมเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นและกำลังเป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่นักธุรกิจทั้งเก่าและใหม่ต้องเริ่มหันกลับมามองถึงวิธีคิด หันมาใส่ใจในกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ธุรกิจ+ สังคม” ได้เดินไปอย่างพร้อมเพียง เมื่อทั้งสองห่วงเกิดขึ้นได้ จากนั้นกำไรก็จะเกิดขึ้นตามมา

ธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าธุรกิจเพื่อสังคมต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่รากฐาน แนวคิด และพันธกิจขององค์กร ครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายน้ำ ด้วยเจตนารมณ์ที่หวังว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร 

อย่างไรก็ดีผลกำไรไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บริษัท พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ธุรกิจมีกำไร บริษัทและชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องไปในทางที่ดีขึ้นไปด้วย”

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจเริ่มนำเอาแนวคิด “ธุรกิจเพื่อสังคม” เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจมากขึ้น ทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ

Body Shop แบรนด์สกินแคร์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและไม่ทดสอบกับสัตว์ รวมถึงซื้อวัตถุดิบด้วยกระบวนการค้าบนพื้นฐานความยุติธรรม (Fair Trade) จากประเทศที่กำลังพัฒนา

“ในบ้านเรา ธุรกิจเพื่อสังคมเริ่มเติบโตและได้รับการยอมรับอย่างเห็นได้ชัด” ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ กล่าว

กรณีศึกษาจาก 2 ธุรกิจ “Wheel Go Round” และ “Thai Biomass” ที่คิดจากสังคมแล้วต่อยอดออกมาเป็นโมเดลธุรกิจ Social Business Venture ได้อย่างน่าสนใจ

ลิปดา จารุเธียร ผู้แทนโครงการ Wheel Go Round บอกถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน จากการมองปัญหาใกล้ ๆ ตัว เมื่อครั้งต้องเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดกับญาติ ซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นก็คือผู้ที่ใช้วีลแชร์

“สิ่งที่ต้องเจอคือ ห้องพักใช้วีลแชร์ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่โทรไปจองแล้ว พร้อมกับสอบถามเอาไว้เรียบร้อย รวมถึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับ”

จากปัญหาที่เจอแปรออกมาเป็น “แนวคิด” ทางธุรกิจ

Wheel Go Round จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นให้สามารถออกจากบ้านไปใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างสะดวก

โครงการนี้้เริ่มต้นจากการสร้างเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทาง Facebook เพพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

จากนั้นจะทำการเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้รถเข็นและพัฒนาเป็นเว็บไซต์http://www.wheelgoround.in.th สร้างฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้รถเข็น ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่มีบริการสำหรับพวกเขาได้อย่างสะดวก โดยผู้ที่ใช้บริการเองสามารถแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่กันผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารก่อนออกจากบ้านได้สะดวกมากขึ้น

“จุดเริ่มต้นมาจากการมานั่งคิดกับเพื่อน ๆ ที่เรียนปริญญาโท IMBA ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกัน จากนั้นก็ทำแบบสอบถามไปยังผู้ใช้วีลแชร์

จากที่สอบถามผู้ใช้วีลแชร์ก็เริ่มต้นโครงการบนเฟซบุ๊ค บอกสถานที่ว่า สถานที่ตรงไหนเข้าได้ เพราะที่ผ่านมาพบว่า คนที่ใช้วีลแชร์ส่วนใหญ่ มักจะเดินทางไปในสถานที่เดิม ๆ ที่ตัวเองคุ้นเคยเท่านั้น โดยเราจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ลิฟต์ เพื่อให้การเดินทางไปสถานที่นั้น ๆ ได้รับความสะดวก”

ผ่านไป 3 ปี ลิปดา บอก วันนี้สถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลมีมากกว่า 1,000 แห่ง ทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่ใช้วีลแชร์เป็นอย่างมาก

“รายได้หลัก ๆ ที่ผ่านมา มาจากฟันดิ้งที่เป็นผู้สนับสนุน อาทิ สสส. และไมโครซอฟท์ ซึ่งจากนี้เตรรียมพัฒนาช่องทางรายได้ให้มากขึ้นในหลายแนวทาง ทั้ง Online Booking ในเว็บไซต์ รายได้จากค่าบัตรเข้างานจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาาขึ้น รวมถึงจะเน้นสร้างเครือข่ายต่าง ๆ มากขึ้น”

สิ่งที่ Wheel Go Round ทำคือการพาคนผู้ใช้วีลแชร์ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน จากที่ส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวไม่ออกไปข้างนอก ขณะที่ไทยไบโอแมสเครือข่ายชีวมวลลเพื่อชุมชน ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

“จากปัญหาที่พบเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการรับซื้อสินค้าเกษตร ทำให้เริ่มคิดว่าจะมีโมเดลธุรกิจอะไรที่จะเข้าไปช่วยเกษตรกรในเรื่องนี้” วัฒนพงศ์ ทองสร้อย ผู้บริการไทยไบโอแมส กล่าว และว่าขณะเดียวกันก็มองปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทุกคนเผชิญ ดังนั้นทำอย่างไรธุรกิจที่เกิดใหม่นี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งชุมชน เกษตรกร และสภาพแวดล้อม

IMG_6799

ที่มา http://daily.bangkokbiznews.com/detail/244326


About Wheel Go Round

wheel-go-round is an online information hub for accessible attractions, hotels, and restaurants. We publish information through our Facebook page at www.fb.com/wheelgoround, our website at www.wheelgoround.in.th. Also, we occassionally organize a trip or fun event to build wheelchair community in Thailand. This project is supported by Thai Health Promotion Foundation.

Info

Bangkok, Thailand

084 384 3030

wheelgoround.org@gmail.com

Contact Us